Kinderen van Uganda
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Bijgewerkt op:  19 mei 2018

Privacybeleid Stichting Kinderen van Uganda

De Stichting Kinderen van Uganda is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Via onze website en in persoonlijke contacten informeren wij u over onze werkzaamheden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Stichting Kinderen van Uganda ontvangt uw persoonsgegevens bij het bestellen van product(en) via onze website en het inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Wij verwerken daarmee uitsluitend uw:

  • naam
  • adresgegevens
  • e-mailadres

Verstrekking aan derden

Onze website gebruikt geen cookies en wij maken geen gebruik van profilering.

Beveiligen en bewaren

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren.

Websites van derden

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onderaan elke nieuwsbrief bestaat de mogelijkheid uw gegevens aan te passen of u uit te schrijven. U kunt ook contact opnemen het secretariaat van de Stichting Kinderen van Uganda.

Telefonisch 0570 542125
Post Prins Hendriklaan 3, 7437 XB Bathmen
E-mail info@kinderenvanuganda.nl

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Minderjarigen

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Profilering en cookies

Wij geven de door u verstrekte gegevens nooit aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.. Bovendien verwijderen wij uw gegevens zodra ze niet meer nodig zijn.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 mei 2018.

.