Kinderen van Uganda
Stages in Uganda

Stages in Uganda

In Kibinge is 90% van de bevolking aangewezen op opbrengsten uit de landbouw en (in mindere mate) de veeteelt. Het gaat vooral om het verbouwen van cash crops als koffie en bananen naast gewassen voor levensonderhoud. De voorheen voorspelbare verdeling van natte en droge periodes is ten gevolge van klimaatveranderingen verdwenen. Door toenemende droogteperiodes en gebrek aan water worden de opbrengsten lager. Schoolkinderen komen op school zonder ontbijt. Vaak ontbreekt geld voor een lunch. Hoewel in Uganda nog steeds zo’n 80% afhankelijk is van de landbouw, ontbreekt het aan toegankelijk agrarisch onderwijs.

Voor de gemeenschappen van Kibinge waren dit aanleidingen om zelf plannen te gaan maken.

 • Bij ieder van de 12 scholen worden grote school gardens aangelegd voor voeding van kinderen, voor lesprogramma’s en als voorbeeld voor de aanleg van home gardens. Om op die manier interesse opwekken voor agrarische zaken bij kinderen.
 • In het programma Child to Farmers (CtF) nemen kinderen deel aan leer-kijkstages bij modelboeren en leren nieuwe methoden en technieken.
 • Gemotiveerde deelnemers aan CtF vormen het Platform. Zij verbouwen gewassen, verkopen deze op markten in Masaka en doen op deze wijze praktische ervaringen op in het voorbereiden van het starten van een eigen bedrijf. De Platform deelnemers krijgen ook trainingen. Hierbij wordt samengewerkt met de grote cooperatie van koffieboeren in Kibinge (KCFSC)

Deze drie onderdelen maken onderdeel uit van het grote driejarige project Foodsecurity. Het gaat daarin om de aanleg van zeven schooltuinen, de uitvoering van negen programma’s Child to Farmers, de uitbreiding van het aantal deelnemers van het Platform van 30 naar 100 deelnemers, de start een bedrijf voor foodprocessing and –preservation en het aanbieden van trainingen agribusiness met als invalshoek Farming as a business

Naast kansen vergroten voor jongeren in de landbouw is de aandacht in Kibinge ook gericht op verbetering van onderwijs, watervoorziening, sanitatie, afvalinzameling en boomaanplant.

Het team van KVU KIBINGE is verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderdelen en hebben daarin al de nodige ervaring opgebouwd. Wij willen het team ondersteunen in de uitvoering en zijn daarom op zoek naar studenten voor het uitvoeren van stages.

 

Stage1: MBO agrarisch

 • Richt zich op het programma’s School Gardens en Child to Farmers
 • Inmiddels zijn er drie grote school gardens in bedrijf met ieder een Greenteam (leerkracht, ouders, wisselende leerlingen voor beheer en lesprogramma’s) Momenteel worden er twee nieuwe school gardens aangelegd en in 2017 volgen er nog zeven. Alle scholen beschikken eind 2017 over een eigen school garden. Deze zijn ook bedoeld om ouders/verzorgers te motiveren om thuis een home farm aan te leggen voor verbetering van de voeding van kinderen. Hoe kunnen de Greenteams ondersteund worden in hun werk? Hoe kunnen ouders nog meer gemotiveerd worden in de aanleg van home gardens? Hoeveel home gardens zijn er inmiddels aangelegd en met welke resultaten?
 • Inmiddels zijn er twaalf programma’s Child to Farmers uitgevoerd waaraan een kleine 400 jongeren hebben deelgenomen. In de komende drie jaar worden er totaal negen programma’s aan toegevoegd. De bedoeling is dat de deelnemers na afloop van het programma zelf doorgaan met het toepassen van het geleerde in de thuissituatie. De vraag is op welke wijze dit gebeurd is de afgelopen tijd. Wat zijn de resultaten? Op welke wijze kan het programma van Child to Farmers zodanig ingericht worden dat deze doelstelling kan worden versterkt?

Stage 2: HBO agrarisch

 • Richt zich met name op de strategische vraagstukken met betrekking tot het uitbouwen van het Platform naar 100 deelnemers, uitbreiding van het areaal grond, de trainingen en de coaching/begeleiding. Het doorvoeren van nieuwe agrarische methoden m.b.t. agroforesty en intercropping.
 • Voor het starten van een bedrijf voor foodprocessing and – preservation moet een businessplan opgesteld worden
 • Verder gaat het om de uitlijning van het totale programma van school gardens/ Child to Farmers/ Platform/ trainingen/ foodprocessing tot een model dat ook in andere regio’s van Uganda aangeboden kan worden.

Stage 3: HBO watermanagement en afvalmanagement

 • Richt zich op het ondersteunen van de communities van Kibinge in het ontwikkelen van businessmodellen voor watervoorziening (drinkwater en bevloeiing) en voor verbetering van afvalinzameling (biologisch/niet-biologisch) in de rurale context.

Stage 4: HBO/WO international development

 • Richt zich op het doorontwikkelen van het huidige Transformation Model Kibinge naar de situatie waarin Kibinge volledig zelf op eigen benen staat in community-building, probleemoplossing en zelfvoorziening. Het gaat om de ondersteuning van het KVU KIBINGE team in strategieontwikkeling met aandacht voor onder andere changemanagement, sociaal-economische versterking, relatie met de overheid.

 

Stage 5: HBO onderwijs

 • In Kibinge werken twaalf scholen met elkaar samen. Het gaat om negen primary schools, twee secundary schools en een opleidingsschool voor leerkrachten in het pre-primary onderwijs. De huisvesting van de meeste van deze scholen is zeer basaal en voorzieningen ontbreken veelal. Leerkrachten van de twaalf scholen hebben een Association of Teachers opgericht om gezamenlijk te werken aan verbeteringen in de kwaliteit van onderwijs.
 • De stage richt zich in algemene zin op het verbeteren van het primair en secundair onderwijs en de ondersteuning van de Association of Teachers.
 • De stage kan zich tevens richten op:
  • ondersteuning van het schoolmanagement van de twaalf scholen.
  • het doorontwikkelen van nieuwe vormen van onderwijs geven, zoals de methode Happy Start.
  • het i.s.m. het Health Centre Kibinge doorontwikkelen van het kind-volgsysteem t.a.v. ontwikkeling van schoolkinderen
  • het ontwikkelen van vormen van speciaal onderwijs

 

Bovenstaande stagemogelijkheden zijn kort omschreven en worden op verzoek uitgebreid toegelicht. Stichting Kinderen van Uganda heeft ervaring in het aanbieden van stagemogelijkheden en begeleiding. In het verleden zijn succesvolle stages uitgevoerd op het gebied van onderwijs, ouderenzorg, agrarische ontwikkeling en boomaanplant.

 

Overige gegevens:

 • Stichting Kinderen van Uganda www.kinderenvanuganda.nl en www.kvukibinge.org
 • Contactpersonen: Ruud Boon, voorzitter (06-10382502) Bas van Gageldonk, bestuurslid (06-30169990)
 • Stichting Kinderen van Uganda is de uitzendende organisatie en draagt zorg voor een goede voorbereiding en afstemming met de onderwijsinstelling.
 • Coordinator Stephen Kamya en het Team KVU KIBINGE dragen zorg voor begeleiding ter plekke.
 • In Kibinge biedt het community house een beperkte kantoorruimte. Het guesthouse is beschikbaar voor overnachting
 • De stage wordt uitgevoerd voor eigen kosten. Reis- en verblijfkosten zijn dus voor rekening van de student.
 • Maximaal twee van de genoemde stagemogelijkheden worden tegelijkertijd opengesteld in Kibinge.